آیینه ورزان دماوند
آبشار آیینه ورزان

آبشار آیینه ورزان در نزدیکی تهران

/
آبشار آیینه ورزان یکی از آبشار های زیبا در استان تهران در مکان…