باغ فروشی
آینه ورزان دماوند
سند:  ۶ دانگ
مساحت: ۸۰۰ متر
موقعیت: بر خیابان
نزدیک بازارچه
قیمت: متری ۴ میلیون
تخفیف پای قولنامه